Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Erasmus+ έργου STEM Labyrinth πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 στη Λάρνακα της Κύπρου. Οι εταίροι συναντήθηκαν για πρώτη φορά δια ζώσης. Την περίοδο αυτή του έργου, έχει ήδη αναπτυχθεί το πρώτο παραδοτέο και βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο παραδοτέο, επομένως η σύμπραξη συζήτησε την εφαρμογή του και έκανε προσαρμογές προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα αξιολογώντας και την πορεία του έργου μέχρι στιγμής. Επίσης, συζητήθηκε και αξιολογήθηκε το πλάνο διάχυσης αποτελεσμάτων. Οι εταίροι ανέλυσαν το βαθμό στον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί τα παραδοτέα και αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος του κάθε εταίρου στη διαμόρφωση της φόρμας της ενδιάμεσης αξιολόγησης του έργου. Κάθε συνεργαζόμενος φορέας εκπροσωπήθηκε από δύο συμμετέχοντες οι οποίοι συζήτησαν για τα παραδοτέα, τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, τον αριθμό των δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιήσει κάθε εταίρος καθώς και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση και την υλοποίηση του έργου.