Εφαρμογή

Mobile Application STEM Labyrinth

Η διδασκαλία του STEM σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη σχεδίαση δημιουργικών επιλύσεων σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Η μάθηση των μαθητών εντός του πλαισίου STEM το οποίο βασίζεται στα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν ευκολότερα τον πραγματικό αντίκτυπο της μάθησής τους. Αυτού του είδους η εκπαίδευση δημιουργεί γερές βάσεις καθώς οι μαθητές ξεπερνούν τη αντιδραστική συμπεριφορά τους αντιλαμβανόμενοι πότε θα το χρησιμοποιήσουν δημιουργώντας έτσι μια σύνδεση μεταξύ της γνώσης και της εφαρμογής. Αυτό το παραδοτέο αφορά τη δημιουργία μιας εφαρμογής κινητών συσκευών η οποία θα αναπαριστά έναν εικονικό προσομοιωτή προβλημάτων πραγματικού κόσμου τα οποία επιλύοντας τα οι μαθητές αποκτούν γνώσεις.

Πολλές καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα προκειμένου να επιλυθούν δεν προϋποθέτουν μόνο τη στείρα γνώση των φυσικών επιστημών και μαθηματικών, αλλά και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, στρατηγικές σκέψης υψηλότερης τάξης και δημιουργικότητας. Επομένως, η εφαρμογή STEM Labyrinth τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο πραγματικών καταστάσεων προκειμένου να τον ενθαρρύνει στην επιτυχή επίλυση προβλημάτων. Η εφαρμογή, μέσω της παροχής βοήθειας σε διαφορετικά στάδια, έχει ως στόχο να αυξήσει το κίνητρο και την κατανόηση του προβλήματος από τους μαθητές. Σε διαφορετικά στάδια οι μαθητές θα μπορούν να πάρουν επιπλέον βοήθειες με τη μορφή εικόνων, κινουμένων σχεδίων, βίντεο κ.τ.λ. που θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν στο ‘Λαβύρινθο’ και να αποδράσουν από αυτόν επιλύοντας τα προβλήματα.

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς STEM
.
Οι οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο στην τάξη τους σε δραστηριότητες εκτός ή εντός του προγράμματος σπουδών. Θα τους παρουσιάσει το σκοπό και τους στόχους της εφαρμογής, τη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων πραγματικού κόσμου STEM Labyrinth, χρήσιμα links, σχέδια μαθημάτων, πηγές και επεξηγήσεις για τη χρήση διαφορετικών ICT και OER εργαλείων. Οι οδηγίες θα επεξηγούν όλα τα αναγκαία και βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων που στόχο έχει να γεφυρώσει τη θεωρία με την πράξη. Ο κύριος στόχος των οδηγιών είναι να περιγράψει την μεθοδολογία του STEM Labyrinth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να προετοιμάσει τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που θα είναι συμβατά με τις διαδικασίες της σχολικής εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις της προσέγγισης STEM, καθώς και το πως θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ σχολείων, κοινότητας και εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.