Έργο STEM Labyrinth

Στόχοι και προτεραιότητες

Οριζόντιες και θεματικές προτεραιότητες
 • Καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή
 • Ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών
 • Υποστήριξη των ατόμων στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων

Στόχοι του έργου είναι:
 • να ενδυναμώσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμου τρόπου σκέψης, των μαθητών, μέσω των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας
 • να δώσει κίνητρα για τη συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία STEM μέσω της εμβύθισής τους σε διαδραστικές εφαρμογές,
 • να εφαρμοστούν νέες διδακτικές μέθοδοι και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση της προσέγγισης STEM,
 • να αναπτύξει ένα σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών για να βελτιώσει την δημιουργία διδακτικού υλικού,
 • να αναπτύξει σχέδια μαθημάτων και σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών STEM,
 • να εμπλέξει εκπαιδευτικούς STEM πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσδίδοντας μια
 • Ευρωπαϊκή διάσταση στα σχολεία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και άλλων εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης,
  να αυξήσει την Ευρωπαϊκή διάσταση των σχολείων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παραδοτέα

Οριζόντια Παραδοτέα
 • Διεθνικές Συναντήσεις
 • Διαχειριστικό Σχέδιο
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διάχυση αποτελεσμάτων
 • Newsletters
 • Δημοσιευμένα άρθρα
 • Δελτία τύπου
 • Πολλαπλασιαστικές δράσεις
 • Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης/ Επιμόρφωσης

Intellectual Outputs

The Consortium consisting of seven partner countries will develop four intellectual outputs:

 1. Toolkit promoting STEM Education
 2. Mobile Application STEM Labyrinth
 3. Guidelines for STEM Educators
 4. Training course for STEM Labyrinth method