Αρχική

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και η γνώση και οι δεξιότητες που προσφέρονται στους μαθητές σήμερα, φαίνεται να είναι ανεπαρκείς στην προετοιμασία τους για τη ζωή. Αξίζει να τονιστεί η σημασία των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως οι ψηφιακές, η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία και η αναλυτική σκέψη.Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και η γνώση και οι δεξιότητες που προσφέρονται στους μαθητές σήμερα, φαίνεται να είναι ανεπαρκείς στην προετοιμασία τους για τη ζωή. Αξίζει να τονιστεί η σημασία των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως οι ψηφιακές, η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία και η αναλυτική σκέψη.

Το παρόν έργο θα εξετάσει μια νέα καινοτόμα προσέγγιση για τη διδασκαλία του μαθήματος STEM συνοδευόμενη από εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στην τάξη. Θα αναπτυχθεί μια καινοτόμα μεθοδολογία STEM Labyrinth καθώς και η σχεδίαση μιας ψηφιακής εφαρμογής για κινητές συσκευές, προκειμένου οι μαθητές της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση σε μια διαφορετική μαθησιακή εμπειρία. Θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά σενάρια πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας τα οποία, με τη βοήθεια της εφαρμογής, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να ενδυναμώσου τη σκέψη των μαθητών. Η τριβή των μαθητών με την εφαρμογή και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου στοχεύει στην εφαρμογή των γνώσεων εκτός της τάξης.

Το βασικό παραδοτέο, ψηφιακή εφαρμογή θα λειτουργεί ως προσομοιωτής πραγματικών προβλημάτων ώστε να μπορούν οι μαθητές να τα και κατά τη διαδικασία αυτή να αποκτήσουμε γνώσεις. Επομένως, η εφαρμογή τοποθετεί τους μαθητές στο κέντρο του ‘λαβύρινθου’ και να τους εμπλέξει στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων με στόχος την εύρεση της λύσης. Παρέχοντας βοήθεια σε διαφορετικά στάδια, η εφαρμογή στοχεύει στην κινητροποίηση των μαθητών και την κατανόηση του προβλήματος. Επίσης, η εφαρμογή θα παρέχει στοιχεία και πιθανές ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων, προσεγγίζοντάς τα βήμα-βήμα, και να τραβήξει την προσοχή τους έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενθουσιασμού τους για το μάθημα STEM.

Το έργο θα συνεισφέρει στη διαδικασία της διδασκαλία STEM παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία, προς αξιοποίηση, στους εκπαιδευτικούς και μία νέα διδακτική μέθοδό, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, ενδυναμώνοντας τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν σχέδια μαθήματος και σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών STEM, στοχεύοντας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση STEM στα σχολεία και προσδίδοντας μια ευρωπαϊκή διάσταση προάγοντας τη στενότερη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών, σχολείων και λοιπών εμπλεκομένων.

Ομάδες στόχευσης

Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 14-18).

Εκπαιδευτικοί (μαθηματικών και φυσικών επιστημών και STEM) πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διευθυντές σχολείων και των εμπλεκομένων στην ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σχετικοί ενδιαφερόμενοι (επιχειρήσεις, οργανισμοί STEM, τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπουργεία εκπαίδευσης, ΜΚΟ κ.τ.λ)

αντίκτυπο στους συμμετέχοντες

βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με μια καινοτόμα διδακτική προσέγγιση STEM και στη χρήση OER και ψηφιακών εργαλείων, ενίσχυση της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων των μαθητών

αντίκτυπο στους συμμετέχοντες οργανισμούς

βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων – επιστημονικού γραμματισμού (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά) εφαρμόζοντας αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανάπτυξη της ικανότητας και του επαγγελματισμού που απαιτείται για να εργαστούν σε ευρωπαϊκό/ διεθνές επίπεδο.

αντίκτυπο στις ομάδες στόχευσης

βελτίωση κι ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως ψηφιακές, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, επίλυση προβλημάτων, καινοτομία και αναλυτική σκέψη. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM. Τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης το οποίο θα συμβάλλει σε μετασχηματισμούς στην εκπαίδευση.

Τα δυνητικά μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα

Καινοτόμα πρακτική στη διδασκαλία STEM

Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής εντός του αναλυτικού προγράμματος και εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Νέες συνεργασίες για περαιτέρω βελτίωση της ψηφιακής εφαρμογής