Kodu

Maailm on kiiresti muutumas ning meie täna omandatud teadmised ja oskused ei ole piisavad meie õpilaste eluks ettevalmistamiseks. Rõhutatakse, et 21. sajandi oskused, nagu digitaalsed oskused, kriitiline mõtlemine, koostöö, probleemide lahendamine, uuenduslik ja analüütiline mõtlemine on rohkem kui tarvilik.

Projektiga tutvustame uut ja innovaatilist lähenemist MATIK-hariduse õpetajatele. Projektiga loodud materjale on võimalik kasutada täiendava õppematerjalina. Töötame välja uuendusliku STEM-labürint meetodi ja loome mobiilirakenduse, et anda õpilastele teistsugune hariduslik kogemus. Mobiilirakenduse loomisel võetakse aluseks tegeliku elu stsenaariumid, nii anname õpilastele võimaluse kõrgema taseme mõtlemiseks. Õpilased saavad õppida reaalses rakenduses ja saada inspiratsiooni õpingute klassiruumist kaugemale viimiseks. Peamine väljund Mobiilirakendus kujutab endast reaalsete probleemide virtuaalset simulaatorit, mis palub õppijatel tegeleda reaalse probleemiga ja seda probleemi lahendades teadmisi saada.

Seega asetab äpp „STEM Labürint” õpilased labürindi keskmesse, mis kutsub neid üles alustama probleemide lahendamist ja lõpuks lahenduseni jõudma. Mitmes etapis pakutakse õppijale vihjetena abi, nii kasvatab rakendus õpilaste motivatsiooni ja suurendab probleemi mõistmist. Rakendus pakub erinevaid teid määratletud probleemide lahendamiseks ning samm-sammult lähenemist, see köidab õpilaste tähelepanu ja inspireerib neid MATIK-ust vaimustuma.

Projekt aitab kaasa MATIK-i õpetamise protsessile, pakkudes õpetajatele kasulikke tööriistu uute õppemeetodite ja -materjalide juurutamiseks, mis julgustavad MATIK-i õpetamist ning võimaldavad noortel ja õpilastel olla probleemide lahendajad. Samuti töötatakse välja MATIK-i kursuste plaanid ja õpetajakoolituskursused, mis on suunatud Euroopa koolidele MATIK valdkonna põhi- ja gümnaasiumiastme õpetajatele, luuees tihedamaid suhteid õpetajate, koolide ning asjaomaste sihtrühmade ja hariduspoliitikakujundajate vahel.

Sihtrühmad

8. – 12. Klassi õpilased (mõnes haridussüsteemis 1. – 4. Kursus).

Õpetajad (matemaatika- ja loodusõpetuse õpetaja, STEM-i õpetajad põhi-, kesk- ja kõrghariduses)

Koolijuhid ja teised otsustajad

Asjaomased sihtrühmad (STEM-i ühendused, eraettevõtted, kõrgharidusringkonnad, riigi haridusametite juhatused, valitsusvälised organisatsioonid jne)

mõju osalejatele

täiustatud kompetentsid uuendusliku lähenemise osas MATIK õpetamisel ning OER-i ja digitaalsete vahendite kasutamine; õpilaste probleemide lahendamise oskuste suurenemine

mõju osalevatele organisatsioonidele

põhioskuste – loodusteaduste ja matemaatika kirjaoskuse parandamine – tõhusamate õppemeetodite abil, IKT-põhiste metoodikate kasutamine; suurenenud suutlikkus ja professionaalsus töötada ELi / rahvusvahelisel tasandil.

mõju sihtrühmadele

paranenud 21. sajandi oskused, nagu digitaalsed oskused, kriitiline mõtlemine, koostöö, probleemide lahendamine, uuenduslik ja analüütiline mõtlemine; täiustatud kompetentsid uuendusliku lähenemise osas MATIKõpetamisel; loodud toetajate ja kaitsjate võrgustik, kes saavad aidata haridusreformide läbiviimisel

Võimalikud pikaajalised eelised

uus innovaatiline lähenemine MATIK õpetamisele ja õppimisele

mobiilse rakenduse kasutusele võtmine õppekavas ja õppekavavälistes tegevustes

uued partnerlused rakenduse täiendavaks täiustamiseks