ПРОЕКТ СТЕМ ЛАВИРИНТ

Цели и приоритети

Хоризонтални и секторски приоритети
 • Иновативни практики во дигитална ера
 • Зајакнување на профилот – наставник
 • Поддршка на индивидуи во стекнување и развивање на основни вештини и клучни компетенции

Цели
 • да се оспособат младите и учениците да решаваат проблеми и да размислуваат иновативно преку наука и технологија;
 • да им се овозможи и да се мотивираат учениците да научат теми од СТЕМ со користење на интерактивни апликации;
 • да се спроведат нови наставни методи и материјали кои ќе го поттикнуваат СТЕМ учењето;
 • да се понуди обука за наставници за подобрување на подучувањето на содржини;
 • да се создадат планови и програми за обуки на наставници за користење на СТЕМ;
 • да се запознаат наставниците од основно и средно образование со европската димензија на СТЕМ пристапот во училиштата, преку промовирање на поголема соработка помеѓу наставниците, училиштата, релевантните инситуции и креаторите на политики;
 • зголемување на европската димензија во училиштата преку промовирање на поблиска соработка на училиштата, учениците и наставниците.

Излезни резултати

Хоризонтални резултати
 • Транснационални состаноци
 • План за менаџирање
 • Обезбедување на квалитет
 • Дисеминација
 • Билтени
 • Публикувани материјали
 • Соопштенја за медиумите
 • Мултипликативни настани
 • Активности за учење, подучување, обука

Интелектуални производи

Партнерството составено од седум организации ќе дизајнира четири интелектуални производи:

 1. Пакет со алатки за промовирање на СТЕМ образованието
 2. Мобилна апликација СТЕМ лавиринт
 3. Прирачник за СТЕМ едукатори
 4. Структурна обука за методот СТЕМ Лавиринт